PUBLIKACJE

„Odroczenie rozprawy : nieobecność pełnomocnika a pobyt w szpitalu” oraz „Niech urodzi kiedy indziej”

Na łamach ,,Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł adw. dr Iwony Zielinko – prezes Fundacji Kobiet Prawników. Możemy go znaleźć pod dwoma tytułami : „Odroczenie rozprawy : nieobecność pełnomocnika a pobyt w szpitalu” oraz „Niech urodzi kiedy indziej”.

WIĘCEJ >>


Prokurator jak cesarz, który ma ubogich krewnych

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem adw. dr Iwony Zielinko – prezes Fundacji Kobiet Prawników, który ukazał się na portalu Pokój Adwokacki.

WIĘCEJ >>


Szlachetnie zdrowie adwokata w spódnicy

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Szlachetnie zdrowie adwokata w spódnicy” autorstwa adw. dr Iwony Zielinko – prezes Fundacji Kobiet Prawników

WIĘCEJ >>


NOWELIZACJA KPK i KK W PIGUŁCE DR IWONA ZIELINKO

1.7.2015 r. wchodzi w życie kolejna zmiana uchwalonego Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu ustawy nowelizującej z 29.9.2013 r. Tak obszerna – licząca aż 197 punktów – zmiana KPK jest istotnym wyzwaniem dla praktyków karnistów oraz świeżo upieczonych adeptów prawa, zwłaszcza tych, przed którymi są jeszcze egzaminy z procedury karnej. Wielu z tych ostatnich czekają w najbliższych miesiącach egzaminy sesyjne (podstawowe i poprawkowe), a także egzaminy na aplikacje prawnicze. W trakcie kursu prawa karnego procesowego obowiązywał stan prawny sprzed nowelizacji, który w dacie egzaminów będzie już nieaktualny.

WIĘCEJ >>


ZNIESŁAWIENIE PO NOWELIZACJI KPK

Postępowanie prywatnoskargowe jest jednym z postępowań szczególnych, wymienionych w dziale X KPK. Przyjęcie tego trybu jest wynikiem uznania przez ustawodawcę na tym tle prymatu interesu indywidualnego nad interesem publicznym. Tryb prywatnoskargowy w zakresie dochodzenia odpowiedzialności za zniesławienie obowiązuje w polskim procesie karnym od czasu Kodeksu karnego z 1932 r. Ratio legis takiego rozwiązania było uznanie, że „tu samo istnienie przestępstwa należy pozostawić osobistej ocenie poszkodowanego”. Jak wynika z protokołów Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, kwestia ta była dyskutowana w sposób szczególnie wnikliwy. Przeciwnikiem wprowadzenia tego trybu był J. Makarewicz, zaś zwolennikami byli m.in. A. Mogilnicki, W. Makowski i E. Krzymuski. Ostatecznie regulacja w tej mierze została przyjęta i w niemalże niezmienionej postaci funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Postępowanie prywatnoskargowe, jako tryb szczególny, było także regulowane przez ustawę z 2.12.1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego, a następnie przez ustawę z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego.

WIĘCEJ >>


UJAWNIENIE OKOLICZNOŚCI OBJĘTYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ

Tajemnica zawodowa dziennikarza jest jednym z podstawowych problemów prawa prasowego. Konstrukcja normy jest syntetyczna, co – zdaniem Bogdana Michalskiego – pozwala ją stosować do nowych mediów , czyli radia, telewizji i Internetu.

Ochroną objęta jest tajemnica dziennikarza: 1) powierzona – bez zastrzeżenia, ale w istocie swej w świetle teorii przedmiotowej (obiektywnej) będąca chronioną prawem tajemnicą; 2) zastrzeżona – zastrzeżenie może odnosić się do słabszej tajemnicy niż wymagająca zastrzeżenia np. w zakresie tajemnicy autorskiej lub związanej z ochroną dóbr osobistych .

WIĘCEJ >>


BEZPOŚREDNIOŚĆ JAKO ELEMENT DEFINICJI POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

1. Definicja pokrzywdzonego i jej charakter

De lege lata ustawowa definicja pokrzywdzonego w procesie karnym została zapisana w art. 49 k.p.k. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Ponadto nowelizacja art. 49 k.p.k. wprowadziła możliwość wykonywania praw pokrzywdzonego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

WIĘCEJ >>


TREŚĆ ART. 547 K.P.K. A PRAWA I WOLNOŚCI ZAGWARANTOWANE W KONSTYTUCJI

Przepis art. 547 § 1 Kodeksu postępowania karnego przyznaje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania, gdy orzekł o tym sąd okręgowy, odmawiając takiego prawa, gdy orzekł o tym sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy. Literalne brzmienie tego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że postanowienie sądu apelacyjnego albo Sądu Najwyższego oddalające wniosek o wznowienie postępowania jest postanowieniem, od którego środek zaskarżenia nie przysługuje.

WIĘCEJ >>


REDAKTOR NACZELNY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNIESŁAWIENIE

Współczesny krajobraz medialny to bombardowanie informacją, pościg za „newsami” i walka konkurencyjnych środków masowego przekazu o odbiorcę. W takich realiach nie sposób ustrzec się przed pomyłkami, przeinaczeniami, informacjami nieprawdziwymi lub niedostatecznie zweryfikowanymi, które prowadzą do zniesławienia (art. 212 § 2 k.k.) bądź naruszenia dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) bohaterów materiałów prasowych. Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że w powyższej sytuacji można pociągnąć do odpowiedzialności – zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej – autora powyższego materiału prasowego. Natomiast wysoce kontrowersyjną w doktrynie oraz judykaturze pozostaje kwestia pociągnięcia redaktora naczelnego do odpowiedzialności karnej

WIĘCEJ >>


„KIEROWCY BEZ STAŁEGO ZAMELDOWANIA W POLSCE PŁACĄ MANDATY WEDŁUG ZASADY: ALBO FORSA, ALBO DOŁEK”

Otrzymać mandat jest rzeczą ludzką. Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego i rodzaje mandatów regulują przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 98 par. 2 mandat karny gotówkowy uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu.

WIĘCEJ >>


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej