Z pewnością większość z Was niejednokrotnie spotkała się już z terminem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz), jednak nie wszyscy posiadają wiedzę na temat tego, czym jest ów skarga, od jakich orzeczeń przysługuje, kto może ją złożyć, jakie są warunki i termin jej wniesienia, jak wygląda cała procedura i przede wszystkim czy z wniesieniem skargi do ETPCz wiążą się jakieś dodatkowe koszty i co możemy dzięki niej uzyskać. Poniższy artykuł ma przede wszystkim rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości dotyczące ww. materii oraz uświadomić jakie prawa Wam przysługują. Czytaj dalej >>
Opracowanie skargi powierz profesjonalnemu adwokatowi, specjalizującemu się w tej dziedzinie! Należy pamiętać, że postępowanie przed ETPCz w Strasburgu jest wąską, niezwykle sformalizowaną dziedziną, wymagającą ogromnej wiedzy, doświadczenia i rutyny, którą jest nam w stanie zagwarantować właśnie adwokat znający niuanse i szczegółowe, a nie tylko ogólne kryteria przyjmowania skarg. Oczywiście skargę można napisać samodzielnie, czy też powierzyć jej sporządzenie np. studentowi prawa, jednak proszę się nie dziwić w sytuacji, gdy skarga zostanie oddalona. Czytaj dalej >>
Skargę do ETPCz w Strasburgu można wnieść samodzielnie oraz przez ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika w swoim języku ojczystym. Skargę wnosimy za pośrednictwem oficjalnego formularza skargi (obecnie liczy on 13 stron), który możemy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Skarga winna zawierać przede wszystkim dane osobowe osoby Skarżącej, krótkie streszczenie stanu faktycznego, zarzuty, określenie, które z wolności i praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zostały naruszone, informację o wykorzystanych środkach prawnych, zestawienie wydanych decyzji wraz z informacją o ich treści, dacie wydania, organie, który ją podjął, uzasadnienie oraz podpis Skarżącego, ewentualnie wraz z podpisem pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony. Czytaj dalej >>
System ochrony podstawowych praw i wolności ustanowiony przez Europejską Konwencję Praw Człowieka („Konwencja”) jest oparty na zasadzie subsydiarności. Zapewnienie jego stosowania należy przede wszystkim do Państw-Stron Konwencji; Europejski Trybunał Praw Człowieka („Trybunał”) powinien interweniować jedynie wtedy, gdy Państwo nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Czytaj dalej >>
Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady Europy, zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw... Czytaj dalej >>
Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim i obrona doktoratu
oraz aplikacja adwokacka u jednego z najwybitniejszych polskich profesorów.
Wykłady oraz konferencje naukowe
na kilku uczelniach Europy Zachodniej.
Doświadczenie, czyli wieloletnia praca
czyniąca mistrzowskie wyniki.
Wychowawca, promotorka, recenzentka ponad 200 magistrów prawa,
w trakcie habilitacji.
Jako doktor nauk prawnych
częsty ekspert w dużych mediach.
Prezes zarządu
Fundacji Kobiet Prawników.
OFENSYWNIE I SKUTECZNIE
WYCISKAMY 100% Z KAŻDEJ SPRAWY