JAK PRACUJEMY

W naszym społeczeństwie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu często mylnie jest traktowany jako remedium na wszelkie mankamenty życia w demokratycznym społeczeństwie: niesprawiedliwość władz, opieszałość sądów i urzędników, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości itp. Tym czasem warto zapoznać się z istotą i procedurami wniesienia takiej skargi, nim na próżno stracimy na jej wniesienie czas i pieniądze, a w zamian zyskamy tylko ogromne rozczarowanie.

Należy pamiętać o tym, że w skardze nie można odwoływać się do treści wyroku wydanego na niekorzyść skarżącego. Trybunał nie jest bowiem jeszcze jednym sądem w toku instancji, który ma kontrolować, czy wyrok był sprawiedliwy. Należy to wyłącznie do sądów krajowych. Zadanie Trybunału ogranicza się w takich sprawach do oceny, czy wyrok został wydany w drodze rzetelnego procesu sądowego z zachowaniem wszystkich gwarancji zawartych w art. 6 i innych Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC).

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności to traktat międzynarodowy, który wszedł w życie w 1953 r. i ma charakter bezprecedensowy. Określa on niezbywalne prawa i wolności, na które każdy z nas może się powołać oraz zobowiązuje państwa do ich przestrzegania w stosunku do każdej osoby podlegającej ich jurysdykcji.

Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zgodnie z zapisem art. 34 EKPC – jest … każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach.

Przedmiotem skargi może być tylko naruszenie tego prawa, którego ochronę gwarantuje EKPC. Jeżeli skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami EKPC lub jej Protokołów, Trybunał uzna ją za niedopuszczalną.

Przedmiotem skargi może być jedynie działanie państwa lub akt władzy publicznej, co oznacza, że skarżymy państwo. Trybunał nie zajmie się skargami wnoszonymi przeciwko osobom fizycznym lub organizacjom prywatnym, chyba że wykonują one zdania z zakresu władzy publicznej.

Skarżący może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, będącej podstawą do wystąpienia ze skargą. Jeżeli skarga wpłynie do Strasburga po upływie tego terminu, zostanie przez Trybunał odrzucona ze względów formalnych.

Co prawda wniesie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest ograniczone przymusem adwokacko – radcowskim, to jednak warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wbrew obiegowej opinii, napisanie przedmiotowej skargi określone jest wieloma rygorami zarówno materialnymi, jak i formalnymi, które wielu ludzi sporządzając skargę samodzielnie po prostu pomija. Poza tym Państwo zamiast wskazywać na naruszenia EKPC piszą o swojej krzywdzie i niesprawiedliwym traktowaniu przez władze krajowe, co bywa przyczyną porażki.

Kancelaria oferuje sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na najwyższym poziomie i ma w tym zakresie bogate doświadczenie.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej